Jul 19 – 27, 2021
Europe/Rome timezone

Organizing Committee

Zdenek Dolezal (Prague)
Takashi Kobayashi (KEK)
Tsunayuki Matsubara (KEK)
Ritsuko Ota (KEK)
Antonio Passeri (INFN)
Ken Sakashita (KEK)
Federico Sanchez (Geneva)
Abner (Abi) Soffer (Tel Aviv)
Shoji Uno (KEK)